Logo Obywatelski Sochaczew
Powróć do: strona główna

O Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2024

Sochaczewski Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych miasta w perspektywie kolejnego roku budżetowego. 

Pula środków na realizację Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 wynosi 1.200.000,00 zł.

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach SBO 2024?

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które należą do zadań własnych gminy, ogólnodostępne dla mieszkańców, które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego i są realizowane na gruntach będących własnością Miasta Sochaczew.

Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach:

1) projekty „duże” - 870.000,00 zł

2) projekty „małe” - 330.000,00 zł

Projekt „duży” to projekt, którego koszt mieści się w przedziale kwotowym od 100.000,00 zł do 870.000,00 zł włącznie.

Projekt „mały” to projekt, którego koszt jest niższy niż 100.000,00 zł.

Jak należy zgłaszać propozycje projektów?

Zgłaszanie projektów do SBO 2024 odbywa się dwutorowo tj.

1.      W wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Formularz zgłaszania projektów jest dostępny na platformie do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Pływalni Miejskiej „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

2.      W formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego - adres: https://budzet.sochaczew.pl.

Obejmuje:

a)      wypełnienie formularza,

b)      załączenie karty poparcia zawierającej co najmniej 20 podpisów mieszkańców Sochaczewa,

c)      złożenie kompletu dokumentów w wybrany przez siebie sposób w terminie od 12 czerwca 2023 r. do 26 czerwca 2023 r. 

Kto może zgłaszać propozycje projektów?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Sochaczew.

W przypadku osób niepełnoletnich, formularz zgłaszania projektu powinien zawierać oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego projekt. W przypadku elektronicznego składania formularza projektu - skan oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego projekt (wzór oświadczenia - pobrany z formularza zgłaszania projektu - załącznik).

Kto i jak może oddać swój głos na wybraną propozycję projektu?

 • Wyboru projektów do realizacji w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego dokonują uprawnieni mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim.

• Głosowanie odbywa się z użyciem karty papierowej lub elektronicznego formularza karty.

• Głosujący decyduje, która formę oddania głosu wybiera. Nie ma możliwości łączenia sposobu oddania głosu.

• Każdy uprawniony mieszkaniec może głosować tylko raz, stawiając znak X na karcie do głosowania przy maksymalnie dwóch projektach.

Jak będzie dokonywany wybór zadań i podział kwoty?

• Po zakończeniu głosowania Burmistrz Miasta Sochaczew ustala listę projektów, które otrzymały największą liczbę głosów i kolejno mieszczą się w kwocie przeznaczonej w danym roku na Sochaczewski Budżet Obywatelski.

• W przypadku, gdy środki z poszczególnych pól kwotowych nie wystarczają na sfinansowanie kolejnego projektu z ww. listy do realizacji skierowany zostaje kolejny projekt mieszczący się w dostępnych środkach.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.

UWAGA! Wzięcie udziału w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim na rok 2024 za pośrednictwem platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego, zarówno w trakcie naboru projektów, jak i w trakcie głosowania, wymaga rejestracji konta w systemie. Podczas rejestracji wymagane jest podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłany sms z kodem rejestracyjnym.