przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66935 odwiedzin

Klauzula o ochronie danych osobowych

A A A

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Sochaczewie jest: Burmistrz Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel.+48(46) 8622235, fax:+48(46)8622602,  e-mail: sekretariat@sochaczew.pl

Administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta  Sochaczew jest Włodzimierz Boczkowski tel. +48(46)8622235 wew.309 e-mail oin@sochaczew.pl

Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Sochaczew - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym celu i w niezbędnym zakresie do realizacji ustawowych zadań Urzędu Miasta Sochaczew;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Sochaczew;
 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami miasta Sochaczew;

c) realizacji Uchwały nr XXXIV/378/18 Rady Miejskiej W Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 6 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Sochaczew przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sochaczew.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na     przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Sochaczew Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

kontakt