przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66936 odwiedzin

Konsultacje społeczne

A A A

ZARZĄDZENIE NR 84/16

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

 

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 j.t. z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Poddaję konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

 

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. projektu uchwały organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

§ 3. Konsultacje będą trwały od 13.04.2016 r. do 27.04.2016 r.

 

§ 4. Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 13.04.2016 r. do 27.04.2016 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i zostanie udostępniony w dniu 13.04.2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

 

§ 5. Projekt, o którym mowa w § 1 zostanie upubliczniony w dniu 13.04.2016 r. poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie konsultacyjnej https://konsultacje.sochaczew.pl

 

§ 6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych.

kontakt