przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66934 odwiedzin

Konsultacje społeczne

A A A

ZARZĄDZENIE NR 20.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

w sprawie pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn.zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t. ) oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr XIV/147/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczew w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

 

§ 2. Konsultacje potrwają od 6.02.2017 r. do 20.02.2017 r.

 

§ 3. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 6.02.2017 r. do 20.02.2017 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i zostanie udostępniony w dniu 6.02.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

 

§ 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kultury, Sportu, Turystyki
i Organizacji Pozarządowych.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

kontakt