przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66936 odwiedzin

Pytania i odpowiedzi

A A A

Czym jest Sochaczewski Budżet Obywatelski?

Sochaczewski Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście Sochaczew w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

- mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

- propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;

- w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Skąd biorą się pieniądze na Sochaczewski Budżet Obywatelski?

Sochaczewski Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta. W tym roku do dyspozycji w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego jest 1.200.000,00 zł.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Sochaczewski Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale i całego miasta.

Ile wynosi Sochaczewski Budżet Obywatelski na rok 2022?

Sochaczewski Budżet Obywatelski na 2022 rok wynosi 1.200.000,00 zł, w tym:

- projekty „duże” - 870.000,00 zł,

- projekty „małe” 330.000,00 zł.

Jakie projekty mogą być finansowane z Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego?

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które należą do zadań własnych gminy, ogólnodostępne dla mieszkańców, które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego i są realizowane na terenie będącym własnością miasta Sochaczew.

Kto może zgłaszać projekty do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Sochaczew.

Czy mogę wskazać realizatora projektu?

Nie można. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli miasto Sochaczew, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Czy można realizować zadania SBO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Co należy ująć w kosztorysie projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto projektu z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu wykonywana będzie przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?

Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostają skierowane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Sochaczewski Budżet Obywatelski. W razie niewyczerpania środków, o których mowa w § 1 ust. 5, do realizacji zostają wybrane projekty, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów ze wszystkich projektów poddanych pod głosowanie, niezależnie od kategorii i są możliwe do realizacji w kwocie pozostającej do dyspozycji w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli dwa lub więcej projektów zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców otrzymają tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście do realizacji decyduje publiczne losowanie.

Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?

Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji projektów, a tym bardziej po głosowaniu nie ma możliwości ingerowania we wnioski.

kontakt