Logo Obywatelski Sochaczew

SBO 2024: projekty po ocenie merytorycznej

Ocena 0/5

Wiemy już, które projekty ze zgłoszonych do najnowszej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną dokonaną przez komisję sprawdzającą m.in. czy propozycje przedsięwzięć dotyczą całego miasta i spraw, które należą do zadań własnych samorządu, są ogólnodostępne dla mieszkańców i możliwe do zrealizowania na gruntach będących własnością miasta w ciągu jednego roku budżetowego. Komisja sprawdzała też, czy zgodnie z regulaminem do każdego wniosku dołączono listę z dwudziestoma podpisami poparcia. Dodajmy, że zweryfikowane propozycje mieszkańców podzielono na „projekty duże”, czyli takie których szacowany koszt mieści się w przedziale od 100 do 870 tys. zł oraz „projekty małe”, których koszt nie przekracza 100 tys. zł.

Szczegółowy opis projektów: OPIS ZGŁOSZONYCH POMYSŁÓW

Zdjęcie do SBO 2024: projekty po ocenie merytorycznej

SBO na 2024r - projekty po dokonaniu oceny merytorycznej

15 ,,projektów małych”

„Złota Rączka Dla Seniora”

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały – koszt projektu -71.400,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Budowa Parku Naukowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały – koszt projektu- 99.500,00zł 

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Remont chodnika na ulicy Zamkowej z uwzględnieniem swobodnego zejścia na tereny przyległe do rzeki Bzury

Projekt zweryfikowany negatywnie, jako projekt mały. Kalkulacja finansowa przedstawiona przez właściwy Wydział przekracza górną granicę finansową przeznaczoną dla tzw. projektów małych. Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny Wydziału wynosi 220.000,00 zł.

Wykonanie naukowego placu zabaw 

Projekt zweryfikowany negatywnie, jako projekt mały - Kalkulacja finansowa przedstawiona przez właściwy Wydział przekracza górną granicę finansową przeznaczoną dla tzw. projektów małych. Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 300.000,00 zł.

Sochaczew bezpieczny mieszkańcom

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały -– koszt projektu- 90.000,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Pierwsza pomoc w mieście

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały – koszt projektu- 20.000,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Źródło wody i przenośna toaleta

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały -– koszt projektu- 40.000,00 zł

Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 40.000,00 zł Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

,,Rowerowy Sochaczew"

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały - – koszt projektu 79.400,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Samoobsługowe stacje napraw rowerów

Projekt zweryfikowany negatywnie, jako projekt mały – koszt projektu- 33.000,00 zł

 Brak możliwości realizacji projektu w roku kalendarzowym 2024. - Realizacja projektu w części nie odbywa się na terenie będącym własnością Miasta Sochaczew. Dotyczy to lokalizacji w okolicach PKP ul. Sienkiewicza, ul. Chodakowskiej (Rondo Chodaków). Wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia władających terenami. Uzyskane pozwolenia mogłyby się wiązać również z dodatkowymi kosztami dla Miasta Sochaczew, np. kosztami sprzątania terenu, koszenia terenów zielonych. Dodatkowo z kalkulacji finansowej przedstawionej przez właściwy Wydział wynika, że koszt realizacji projektu może  przekroczyć górną granicę finansową przeznaczoną dla tzw. projektów małych.

„Nie tylko książki – unowocześnijmy naszą Bibliotekę!”

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały -– koszt projektu- 79.000,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

„Niepełnosprawni są wśród nas” – wykonanie i montaż windy dla wózków inwalidzkich w Miejskim Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały -– koszt projektu- 99.900,00 zł

Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 99.900,00 zł Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Cykl Koncertów dla Sochaczewian w wykonaniu orkiestry Camerata Mazovia

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały -– koszt projektu- 99.000,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż monitoringu na obiekcie sportowym, wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały -– koszt projektu- 50.000,00 zł

Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 50.000,00 zł Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Strefa animacji rodzinnych i ekologicznych podczas Dni Sochaczewa

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały -– koszt projektu- 99.000,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Leżanki na Bulwarach

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt mały – koszt projektu- 99.500,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

11 ,,projektów dużych”

Projekt “Zielone bulwary ze strefą rekreacyjno – wypoczynkową, wykonanie wierzbowych altan, labiryntu, zielonej strefy zabaw oraz łąk kwietnych z ogrodem biocenotycznym wraz z warsztatami edukacyjnymi dla mieszkańców”

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży - koszt projektu - 500.000,00 zł Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 500.000,00 zł Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Budowa chodnika przy ulicy Karwowskiej obok Dino

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży - koszt projektu - 227.000,00 zł Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 227.000,00 zł. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Modernizacja hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży– koszt projektu- 870.000,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Przebudowa wystawy stałej "Z dziejów Sochaczewa" w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży– koszt projektu- 260.000,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

 In Vitro dla Sochaczewian! - Pomóżmy spełnić marzenia o rodzicielstwie!

Projekt zweryfikowany negatywnie, jako projekt duży – koszt projektu - 870.000,00zł

Projekt jest niemożliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku.  (§1.4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXVII/393/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 marca 2023r.)

Realizacja proponowanego programu wymaga podjęcia szeregu kosztownych i długotrwałych – wymaganych przepisami prawa procedur np. przeprowadzenie diagnozy - rozeznanie potrzeb, opracowanie przez specjalistów programu oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania, uzyskanie pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dopiero wtedy można rozpocząć proces legislacyjny: zarządzenie i ogłoszenie konsultacji społecznych, skierowanie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej, przygotowanie do realizacji (procedura konkursowa wyłaniająca realizatora programu), realizacja, finansowanie i ocena efektów programu.

Projekt jest skierowany do bardzo małej liczby mieszkańców (12 par), dodatkowo w wieku wyłącznie prokreacyjnym, przez co nie jest programem ogólnie dostępnym dla mieszkańców (§1.4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXVII/393/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 marca 2023r.) Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia przyjęty Uchwałą XIX/204/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej w Sochaczewie, nie posiada zapisów umożliwiających udzielania wsparcia w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego. Realizując program koncentrujemy się na wsparciu innych, szerzej dostępnych i równie ważnych działań na rzecz społeczeństwa lokalnego takich jak szczepienia, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka cukrzycy i nadciśnienia, krzewienia krwiodawstwa i inne badania przesiewowe skierowane do wszystkich mieszkańców. Narodowy Programu Zdrowia na lata 2021-2025 również nie przewiduje realizacji zadań na rzecz zdrowia prokreacyjnego.

Plac zabaw w Sochaczewie ulica Grunwaldzka dzielnica Chodaków

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży– koszt projektu- 400.000,00 zł

Kalkulacja finansowa przedstawiona przez Wnioskodawcę zgodna z szacunkową wartością zakresu zadania na rynku. Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Modernizacja przejścia dla pieszych i parkingu w obiekcie SCK przy ul. Chopina 101

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży - koszt projektu - 700.000,00 zł Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 700.000,00 zł Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Sochaczewski Ogród Sztuki – Pasaż Zielony

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży - koszt projektu - 870.000,00 zł Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 870.000,00 zł Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Zimowy park świateł- iluminacje świąteczne w parku im. Chopina, na ul. Podzamcze, pl. Kościuszki i w parku w Chodakowie

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży - koszt projektu - 600.000,00 zł Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 600.000,00 zł Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Letnia scena plenerowa w parku w Chodakowie i zadaszenie sceny w parku Garbolewskiego – przestrzeń do realizacji wydarzeń kulturalnych

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży - koszt projektu - 870.000,00 zł Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 870.000,00 zł Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Oświetlenie miejskich kortów tenisowych

Projekt zweryfikowany pozytywnie, jako projekt duży - koszt projektu - 500.000,00 zł Szacunkowy koszt projektu wg. wyceny właściwego Wydziału wynosi 500.000,00 zł Wnioskowana kwota mieści się w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVII/393/23 z dnia 28 marca 2023 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności